Krikščioniškojo tikėjimo esmė

KOSTAS BURBULYS – 1996 m. išleisto naujo Biblijos vertimo parengėjas. K.Burbulys, prieškarinėje Lietuvoje tarnavęs metodistų pastorius, dabar gyvenantis JAV, dalinasi savo mintimis apie krikščioniškojo tikėjimo esmę.


Mano jaunystės laikais buvo labai maža evangeliškos spaudos. Buvo kažkiek Klaipėdos krašto tarme, gotiškomis raidėmis. Ją leido klaipėdiškiai pietistai. Mano senatvėje padėtis dar

Juokas – reikalas šventas…
“… kas turi linksmą širdį, tam visuomet šventė”, Patarlių 15:15

BIBLINIŲ BŪDŲ SUSIRASTI ŽMONĄ!

 1. Susirask patrauklią karo belaisvę, parsivesk ją namo, nuskusk ją plikai, apkarpyk nagu ir duok jai naujus rūbus – ir ji bus tavo. - (Pakartotino įstatymo 21:11-13)
 2. Susirask prostitutę ir ją vesk. -(Ozėjo 1:1-3)
 3. Atrask vyrą, turintį septynias dukteris, ir sudaryk jam gerą įspūdį pagirdydamas jo avis ir galvijus. - Mozė (Išėjimo 2:16-21)
 4. Nusipirk žemės sklypą ir paimk moterį kaip pirkimo sandėrio dalį. - Boozas (Rutos 4:5-10)
 5. Nueik į pobūvį ir pasislėpk. Kai moterys išeis šokti, čiupk vieną ir dumk kiek įkabindamas. Kai parsineši ją, ji bus tavo žmona. - Benjaminitai (Teisėjų 21:19-25)
 6. Leisk, kad Dievas tau ją sukurtų, kol tu miegi. Pastaba: Tai tau kainuos vieną šonkaulį. - Adomas (Pradžios 2:19-24)
 7. Susitark dirbti septynis metus už moters ranką. Tada leiskis apgaunamas ir sutuokiamas ne su ta moterimi. Tuomet dirbk dar septynis metus už moterį, kurią norėjai vesti. Tu neapsirikai – 14 metų juodo darbo už mylimą moterį… - Jokūbas (Pradžios 29:15-30)
 8. Atnešk savo būsimam uošviui 200 jo priešų odelių nuo apipjaustymo ir už tai gausi jo dukterį. - Dovydas (1 Samuelio 18:27)
 9. Net jei aplinkui ir nė gyvos dvasios, tiesiog paklajok truputį ir tikrai ką nors surasi. (Be abejo, tai labai reliatyvu.) - Kainas (Pradžios 4:16-17).
 10. Tapk didžiulės tautos imperatoriumi ir surenk gražuolių konkursą. - Kserksas arba Ahasveras (Esterės 2:3-4)
 11. Kai pamatysi tą, kuri tau patinka, eik namo ir pasakyk savo tėvams: “Pamačiau moterį… eikite ir parveskite ją man”. Jei tėvai ims klausinėte, ar tavo sprendimas tikras, tiesiog sakyk: “Parveskite ją man. Ji skirta man”. - Samsonas (Teisėjų 14:1-3)
 12. Užmušk kitą vyrą ir pasiimk JO žmoną. (Tačiau pasiruošk tam, kad ateity dėl to prarasi savo sūnų). - Dovydas (2 Samuelio 11)
 13. Palauk, kol mirs tavo brolis. Paimk į žmonas jo našlę. (Tai ne vien tik gražus užmojis – tai Įstatymas). - Onanas ir Boozas (Pakartotinas įstatymas arba Kunigų knyga, pavyzdys: Rutos knygoje)
 14. Na nebūk jau toks išrankus. Verčiau kiekybe atsigriebk už kokybę. - Saliamonas (1 Karalių 11:1-3)
 15. Žmoną? … NĖ UŽ KĄ!!! - Paulius (1 Korintiečiams 7:32-35)
blogesnė. Komunistai penkiasdešimt metų draudė leisti bet kokią tikybinę spaudą. Jie net esančią spaudą naikino ir jaunimą auklėjo netikėti Dievu. Suprantu, kad Lietuvoje visi, o ypač jaunimas, labai mažai žino apie krikščionybę. Todėl labai džiaugiuosi girdėdamas, kad stengiamasi paaiškinti apie krikščionybės pradžią ir eigą.

Krikščionybės pagrindas yra Kristus. Krikščionybės apeigos, pamaldos keičiasi, bet tikėjimo esmė lieka nesikeičianti. Todėl labai svarbu susipažinti su Naujuoju Testamentu. Jame yra parašyta, kaip mūsų Viešpats Jėzus iš Nazareto gyveno ir mokė. Jame sutinkame ir Jo sekėjų - mokinių gyvenimo aprašymą bei jų mokymus.

Rašant apie krikščionybės eigą, svarbu susipažinti su jos pagrindais. Mūsų laikais yra daug bažnyčių - tikinčiųjų grupių, o pagrindas yra tik vienas - Naujasis Testamentas. Gilinkimės į jį ne tik protu, bet ir jausmais.

Kai Viešpatį Jėzų paklausė, koks yra svarbiausias įsakymas, Jis atsakė: "Klausyk, Izraeli, - Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Antrasis: mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo, didesnio už šiuodu" (Morkaus 12, 29-31).

Viešpatį ir artimą suprasti protu yra išmintis, o suprasti jausmais - meilė! Apaštalas Paulius kalbėjo apie dvasines dovanas - charizmą ir tęsė: "Trokštu jums parodyti dar kilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, - nieko nelaimėčiau.

Meilė kantri, meilė maloni, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai.

Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinės. Kai ateis metas tobulumui, pasibaigs, kas netobula. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas; tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet regėsime asmeniškai. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė - šis trejetas, bet didžiausia yra meilė" (1 Korintiečiams 13, 1-13).

Kol Jėzaus sekėjai laikėsi meilės, net jų priešai kalbėjo: "Jų tarpe yra meilė". Taip gyvendami krikščionys laimėjo daugybę žydų, graikų ir romėnų. Kai išminčiai ir valdovai matė ir suprato krikščionių jėgą - meilę, panorėjo ją įjungti į valstybės ir visuomenės gyvenimą, o kai siekė vienybės išskaičiavimu, o neteko jėgos - meilės. Tada "išmintingieji" krikščionys pradėjo persekioti ir žudyti gyvenančius pagal Naująjį Testamentą - sekė tamsieji viduramžių laikai.

  Kostas Burbulys
  Glen Ellyn, Ilinois, JAV,
  1994, kovas

Parengė Rūta Vekerotaitė

Užgavėnės Lietuvoje
Visų dienų apmąstymai
Kalėdų giesmių istorija
Endis Veiras. Kiaušinis
Kazimieras: Ir šventieji puodus žiedžia
Abelaras. Prieštaravimas neišmanančiam dialektikos
A. Mauragis. Nauja krikščionybės interpretacija
Knygų spausdinimas Lietuvoje
Biblijos skiltis
Tantrų ryšis su Kabala
Mitologijos puslapis
Vartiklis