Biblija apie pragarą

   

Tikrasis dvasinių dalykų supratimas gimsta aršiose kovose, kančiose, dvasinėje agonijoje ir ieškojimuose. Pas gyvenimas neturi prasmės, jei nėra kovos visuose lygmenyse, jei jis sklandus ir monotoniškas. Gamtoje visi kaunasi – net ir augalai, kad gautų daugiau saulės šviesos. Visi gyviai kaunasi dėl maisto; kaunasi net angelai.
Net pragaro liepsnos turi misiją. Jos silpną žmogų sunaikina, o stiprų apvalo nudegindamos šlaką. Dvasingumas yra labai audringas vandenynas. Gyvenimo srovės kertasi, persipina, Gėris ir Blogis, Šviesa ir Prieblanda yra artimos tarpusavyje.

Kiekvienas žmogus sąmoningai ar nesąmoningai nujaučia, kad yra amžinybė. Ekleziastas (3:11) sako:
„Jis skirtu laiku viską puikiai padarė. Jis įdėjo amžinybę žmogui į širdį, kad nė vienas žmogus nesuvoktų Dievo darbų nuo pradžios iki galo“.

Jono 17:3 sako: „Tai yra amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų“.

Biblija kalba, kad žmogus yra amžina būtybė ir jo egzistavimas nesibaigia fizine mirtimi. Tačiau toji amžinybė turi dvi formas, tai – amžinasis gyvenimas arba amžina bausmė. Pakalbėkime šįkart apie pragarą, amžinos bausmės vietą.

„Ir Šėtonas juos sugundęs, įmestas į degančios sieros ežerą, kurian bus sumesti Žvėris bei netikri pranašai. Jie bus amžinai kankinami, dieną ir naktį. Vėliau į ugnies ežerą bus įmesta mirtis ir Hadas. Ugnies ežeras bus antroji mirtis. Kieno vardo nebus gyvenimo knygoje, tas bus įmestas į ugnies ežerą“. Apr. 20:10, 14-15

Daugelis žmonių apie pragarą kalba su lengva pašaipėle. Tačiau Biblija moko, jog tai yra reali ir labai baisi vieta, skirta tiems, kurie atmetė Kristų.

„Tada Jis prabils ir į stovinčius kairėje: 'Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri paruošta velniui ir jo angelams!“ Mato 25:41

Pragaras nebuvo planuotas žmonėms. Pats Viešpats Jėzus sako, jog ši vieta nuo pradžių buvo paruošta velniui ir jo angelams. Nelaimei, žmogus savo valia atidavė žemę į velnio rankas, įsileido jį į savo širdį ir prigimtį ir pradėjo daryti kito “tėvo” darbus. Štai kodėl Jėzus kalba, jog, norint turėti dangiškąjį Tėvą, reikia pačiam savo valia ir pasirinkimu gimti iš naujo per Jėzų į Dievo šeimą. Iš tiesų, kai kas nors abejoja pragaro realumu, tas žmogus iš tiesų abejoja Šv. Rašto ir paties Jėzaus Kristaus autoritetu.

Mes pratę Jėzų vadinti „švelniuoju mokytoju“, „geruoju ganytoju“, „kūdikėliu Jėzumi“ ir t. t. Tačiau vargiai ar tokios etiketės atitinka Jo kietą mokymą. Paskaitykite, kaip rimtai Jis kalba ir įspėja žmogų.

„Jei tavo ranka traukia tave nusidėti, - nukirsk ją! Tau geriau sužalotam įeiti į amžinąjį gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negęstančią ugnį, kur 'jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta'. Ir jei tavo koja traukia tave į nuodėmę, nukirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į amžinąjį gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą, į negęstančią ugnį, kur 'jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta'.

Ir jei tavo akis traukia tave nusidėti, - išlupk ją, nes geriau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į ugnies pragarą, kur 'jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta'“ (Mato 9:43-48).

Tai stiprūs žodžiai, verta susimąstyti. Pragaras – tai amžina bausmė. Mato 25:46 apie “avių ir ožių” teismo nuosprendį kalba taip: „Ir šitie eis į amžinąjį kentėjimą, o tiesieji į amžinąjį gyvenimą“. Originale kentėjimui ir gyvenimui apibūdinti naudojamas tas pats žodis aionion (amžinasis).

Ne, mes čia į požemius neįsivedėme kabelinės,
bet, manau, kažkur juostose turime kelis
„Radijo šou“ įrašus...
©1999, Gospel Films, Inc

Apreiškimo knygoje 20:10 Jonas aprašo kenčiančius ugnies ežere, kur jie kankinasi dieną ir naktį, amžinai. Apreiškimo 19:20 vieta apibūdinama kaip ežeras, degantis siera. Bene pati liūdniausia eilutė visoje Biblijoje yra Apreiškimo 20:15, kur pasakyta, jog tas, kurio vardas nebuvo atrastas gyvenimo knygoje buvo įmestas į ugnies ežerą.

„Ir mačiau mirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešais Dievą. Buvo atskleistos knygos. Ir buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus.

Jūra atidavė savo mirusiuosius, o mirtis ir pragaras atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus.

Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis.

Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą“ (Apreiškimas Jonui 20:12-15).

Mūsų istorija nesibaigia mirtimi, kaip matote iš pastarosios Rašto vietos. Mūsų istorijoje nebus padėtas taškas tol, kol jis nebus padėtas galutiniame skyriuje. Biblijoje parašyta, jog žmonės bus teisiami pagal savo darbus. Teisiojo žmogaus darbai nesibaigia su jo mirtimi. Jo išradimą ar pradėtą darbą gali tęsti kiti. Puikus vaisius eina to žmogaus naudai.

Tas pats vyks ir su bedieviais ir jų darbais. Teismai už nuodėmingus žmonių darbus vyks ir tuomet, kai jie jau seniai bus numirę, kadangi nuodėmingas gyvenimas palieka pasekmes, gali kartotis iš kartos į kartą. Tas, kuris pasėja bjaurią sėklą, pjaus bjaurų derlių net ir tuomet, kai jau seniai bus miręs. Galutinai viskas spręsis Paskutiniame, Baltojo Sosto Teisme. Gera žinia yra tai, kad žmogus gali būti atpirktas iš savo nuodėmės. Tai atlieka Kristaus kraujas, kuris apvalo mus ir padaro švariais Dievo akivaizdoje. Biblija sako, jog tuomet Dievas nebeužskaito mūsų kaltės.

Amžinos bausmės ir kančios vieta – tai ne pati linksmiausia Biblijos tema. Tačiau vien todėl, kad tai nemaloni tema, negalime jos atmesti kaip ne biblinės. Tačiau nors ir pilna nemalonių temų, Evangelija vis tik yra „Geroji naujiena“. Visa jos esmė ir yra ta, kad Jėzus atėjo žmogaus išgelbėti, o ne pasmerkti. Rinkis amžiną gyvenimą, o ne mirtį!

Velnias

- Tu velnias? – paklausiau.
- Na, žinoma, velnias, - išdidžiai patvirtino jis. – O ką, nesimato?
- Nesimato,... – nutęsiau aš.

Jis man parodė uodegą, kanopas ir ragus. Rageliai iš vidaus buvo apšviesti raudonomis lemputėmis. Kiekvieną kanopą žymėjo serijos numeris ir kokybės antspaudas:
- Na? – jis laukė patvirtinimo.
- Gaila, ne visai tokiu įsivaizdavau velnią...
- O kokiu? – išsiviepė velnias. - O va tokiu! – aš išsiverčiau tarsi pirštinė. Man sutemo mano viduje ir buvo truputį gėda. Nežinau, ką jis ten pamatė. Pats norėčiau į tai pažvelgti.

Kai atsiverčiau atgal, velnias buvo jau toli. Jis šuoliavo ant savo kanopų, pabrukęs uodegą ir rankomis suspaudęs galvą. Jo klyksmas buvo nepakeliamas.

Pagal Christian Answers parengė Rūta Rušinskienė

Angelai
Apie Velykas
Mirtis Biblijoje
Apie Šv.Trejybės paieškas
Indonezijos mirusiųjų kultas
Demonologija ir anglų folkloras
A. Jampolskaja. Mirtis ir kitas
Paslaptingas ugnies nusileidimas
Fokso kankinių knygą: Kruvinoji Meri
Abadonas - dienos ir nakties demonas
Į komunizmą – atsisakant Dievo
Budistinis pragaras Tailande
Kalėdos: Stebuklų metas
Velnių muziejus Kaune
Lietuvių kosmologija
Užgavėnės Lietuvoje
Pasaulio tvėrimo puslapis
Mitologijos skyrius
Religijos skiltis
Vartiklis