NUOPUOLIS:   Adomas ir Ieva
Skaitykite pirmąją straipsnio dalį
Skaitykite straipsnio tesinį

   

Toliau kalbant apie pirmąją šeimą, prieiname prie tragiškiausio - tiek Adomo ir Ievos, tiek visos žmonijos įvykio - nuopuolio. Kaip atsitiko, kad:

  • „Per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis pasiekė visus žmones, nes visi nusidėjo“. (Romiečiams 5:12)
  • „Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo…“ (Romiečiams 5:7)
  • „Todėl kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė teismą ir pasmerkimą…“ (Romiečiams 5:18)
  • „Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais...“ (Romiečiams 5:19)

Kas gi toji pirmapradė nuodėmė? Atrodo, kad net vaikai lengvai atsakytų į šį klausimą: Ieva suvalgė uždraustą vaisių. Kiek įvairiausių paveikslų, pradedant šedevrais baigiant karikatūromis, stengiasi parodyti, kas įvyko Edeno sode.

Geriausia grįžti į Pradžios knygą kur viskas smulkiai surašyta. Pradėsime nuo medžių – Gėrio ir Blogio pažinimo medis ir Gyvenimo medis:
„Viešpats Dievas išaugino iš žemės visokių medžių, gražių pasižiūrėti ir nešančių gerus vaisius maistui; taip pat gyvybės medį sodo viduryje ir medį pažinimo gero ir blogo“ (Romiečiams 2:9).

Kyla daugybė ginčų - kodėl Dievas pasodino Gėrio ir blogio pažinimo medį, jei šis toks pavojingas, tai kodėl Jis neapsaugojo savo mylimų kūrinių nuo šio baisaus medžio vaisių ir baisių pasekmių? Nedrįstu teigti, bet manau, kad Dievas, būdamas Visagaliu Kūrėju, galėjo sau sukurti visiškai paklusnių tarnų, kurie Jam paklustų iš pusės žodžio. Kitaip tariant – marionetes, be valios ir laisvės. Kurios myli, nes negali nemylėti, negali nepaklusti. Čia glūdi Dievo begalinės meilės, išminties paslaptis. Pats būdamas meile, Jis yra laisvas. Nes neįmanoma mylėti per prievartą. Jis kuria laisvas asmenybes. Net gi angelai turėjo laisvę pasirinkti - Liuciferis sukilo, nes pasididžiavo su juo nuėjo trečdalis angelų, kiti du trečdaliai liko ištikimi Dievui. Nuostabu tai, kad angelai galėjo rinktis: paklusti Dievui ar sukilti prieš Jį. Tiesa, angelai galėjo rinktis tik vieną kartą. Jei nebūtų buvę šio medžio, žmogus neturėtų pasirinkimo. Tuo ir skiriasi krikščionių Dievas nuo kitų – Jis leidžia rinktis – mirtį ar gyvenimą.

Bet grįžkim prie medžių. Nežinia kodėl žmonės įsivaizduoja, kad Gėrio ir Blogio pažinimo medžio vaisius yra obuolys. Kada Biblija kalba apie medžius, ji išskiria šiuos du: “gyvybės medį ir medį pažinimo gero ir blogo”. (Pradžios 2:9). Tai nebuvo paprasti medžiai. Apie pirmuosius pasakyta, kad jie buvo gražūs, jų vaisiai tinkami maistui. Apie medį pažinimo gero ir blogo pasakyta, kad “tą dieną, kurią
Adomas ir Ieva Edeno sode
Gustavas Dore. Adomas ir Ieva Edeno sode
valgysi jo vaisių, tikrai mirsi
” (Pradžios 2:9), o apie gyvybės medį: ”kad neskintų nuo gyvybės medžio ir nevalgytų, ir negyventų per amžius” (Pradžios 3:22). Iš konteksto tampa aišku, kad tai buvo dvasiniai medžiai. Dabar nesinori plačiau apie juos kalbėti, jeigu būtų įdomu, kitą kartą pakalbėsime tik apie šiuos medžius, jų tiesioginę ir simbolinę prasmę.

Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad pirmieji žmonės buvo tobuli ir ta prasme, kad dvasinis pasaulis jiems buvo lygiai taip pat realus, kaip ir materialus. Dievas, angelai, gyvybės medis ir medis pažinimo gero ir blogo jiems buvo lygiai taip pat matomi ir suprantami, kaip mums stalas, kėdė ar kitas koks daiktas. Adomas kalbėdavosi su Dievu labai paprastai, jam nereikėjo atlikinėti jokių apeigų ar ritualų. Ievos nenustebino tai, kad gyvatė pasiūliusi pasivaišinti uždraustu vaisiumi, kalbėjo jai suprantamais žodžiais.

Beje apie gyvatę. Juk ji taip pat suvaidino didelį vaidmenį žmonijos istorijoje. Apie ją parašyta:
“Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kuriuos Viešpats Dievas sutvėrė” (Pradžios 3:1).

Nors pats velnias tiesiogiai pirmuose Biblijos skyriuose visiškai neminimas, tačiau kitose Biblijos knygose velnias yra vadinamas senovine gyvate (Apreiškimo 12:9, 20:2). Kalbant apie šią istoriją, Apreiškimo knygoje mes randam tokias eilutes:
“Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai” (Apreiškimo 12:9).
“Bet vargas gyvenantiems žemėje ir jūroje, nes pas jus numestas velnias kupinas didelio įniršio, žinodamas mažai beturįs laiko” (Apreiškimo 12:12).

Kodėl velnias pasirinko savo indu būtent šį gyvūną? Galbūt atsakymą rasime Ezechielio pranašystėje:
“Taip sako Viešpats Dievas:” Tu buvai tobulumo antspaudas, pilnas išminties ir tobulo grožio. Gyvenai Edene, Dievo sode,… Tu buvai pateptas cherubas, kuris dengia, Aš tave tokiu paskyriau. …Tu buvai tobulas savo keliuose nuo savo sukūrimo dienos, kol buvo atrasta tavyje nedorybės. …Tavo širdis išpuiko dėl tavo grožio, tu praradai išmintį per savo spindesį. Aš parblokšiu tave ant žemės, priešais karalius, kad jie galėtų matyti tave” (Ezechielio pranašystė 28:12:17).

Velnias- buvo tobulas angelas, bet per pasididžiavimą sukilo prieš Kūrėją (Izaijo pranašystė 14:13, 14), ir buvo išmestas iš dangaus. Akivaizdu, kad jis pats negalėjo gyventi Edeno sode ir tiesiogiai kalbėti su žmonėmis, nes būtų buvęs čia pat demaskuotas. Būdamas dvasia, jis ieškojo indo t.y. kūno, kuriuo pasinaudojęs galėtų kerštauti, kenkti. Pats buvęs tobulu ir išmintingu (iki laiko) surado panašų į save - gyvatę, kuri buvo išmintingiausia iš visų gyvūnų. Yra kelios išminties rūšys. Šventasis apaštalas Jokūbas savo laiške rašo apie jas:
“Bet jeigu jūs savo širdyje puoselėjate kartų pavydą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis, nužengusi iš aukštybių, bet sielinė, demoniška. Išmintis, kilusi iš aukštybių, pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, švelni , klusni , pilna gailestingumo ir gerų vaisių, bešališka ir neveidmainiška” (Jokūbo laiškas 3:14-17).

Biblija nerašo, kuriuo metu, ir kokiu būdu velniui pavyko “apsigyventi” gyvatėje. Greičiausiai, kai šios širdis pasisuko į pavydą ar savanaudiškumą.

Padėję tokius pamatus, grįžkime prie pirmosios šeimos. Neįmanoma nustatyti, kiek laiko pirmoji šeima gyveno Edeno sode, bet manau, kad netrumpai. Tam, kad esminės gyvenimo tiesos išsitrintų mūsų protuose, reikia laiko. Įdomu tai, kad Dievas įsakė Adomui:
“Nuo kiekvieno sodo medžio tau leista valgyti, bet nuo medžio pažinimo gero ir blogo nevalgyk, nes tą dieną, kurią valgysi jo vaisių, tikrai mirsi” (Pradžios 2:16,17),
bet to nepakartojo Moteriai (ji buvo sukurta vėliau), taigi šį įsakymą Ievai turėjo perpasakoti Adomas. Taip Dievas nustatė vyro autoritetą santuokoje – jis atsakingas už Dievo žodžių įtvirtinimą šeimoje.

Taigi, Moters dialogas su gyvate. Nežinia, kur tuo metu buvo Adomas. Greičiausiai, jo nebuvo šalia, nes jis nedalyvavo pokalbyje su gyvate.

Gyvatė užkalbina Moterį, tačiau nepradeda jai siūlyti valgyti. Kaip išmintinga prekiautoja, ji net neužsimena apie gėrio ir blogio pažinimo medį. Ji tik paklausia:
“Ar tikrai Dievas pasakė: “Nevalgykite nuo visų sodo medžių?” (Pradžios 3:1)

Gyvatė nepuola iš karto neigti Dievo žodžių, jos tikslas sukelti abejones Dievu. Galima daryti išvadą, kad iki to pokalbio moteris nemąstė apie įsakymą - nevalgyti vaisių nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio. Tasai įsakymas nebuvo įtvirtintas jos širdyje. Greičiausiai, kai Adomas perpasakojo šį įstatymą, ji giliau net neėmė į širdį: “Pasakė nevalgyti, tai nevalgysim, aplinkui pilna valgomų vaisių”. Kodėl aš taip manau? Gyvenimo praktika parodė, kad tik tos tiesos, kurios yra giliai įtvirtintos mūsų sąmonėje, galbūt tūkstančius kartų apmąstytos, atlaiko įvairiausius išmėginimus. Tai, kad Moteris taip greitai pasidavė abejonėms, rodo, kad net tiesiogiai bendraudama su Dievu - visgi ji Jo nepažinojo. Gyvatė iš karto pasinaudojo Moters suglumimu, nes tai buvo tikrai netikėtas klausimas. Kiti gyvatės žodžiai buvo kaltinimai Dievui:

“Gyvatė atsakė: ”Nemirsite! Dievas žino, kad tą dieną kurią valgysite nuo jo (gėrio ir blogio pažinimo medžio), atsivers jūsų akys ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gera ir bloga” (Pradžios 3:4,5).

Kitais žodžiais tariant, Gyvatė kalbėjo: ”Dievas jums melavo. Mirtis - kas ji tokia? Čia jos dar niekas nematė. Dievas bijo, kad jūs tapsite išmintingesni už Jį ir Jis bus jums visai nereikalingas. Jūs puikiai išsiversite be Jo. Jūs tapsite nepriklausomi, galėsite daryti, tai ką panorėsite”.

Moteriai, taip susisuko galva, kad ši net nesusimąstė, ką tik pasakė Gyvatė. Juk tai buvo toks absurdiškas melas. Žmogus jau turėjo aukščiausią autoritetą ir valdžią: po Dievo, žmogus turėjo valdyti visą Žemę, viešpatauti viskam, kas kruta ant žemės (Pradžios 1:28). Teisingiausias Moters žingsnis šioje vietoje būtų užčiaupti Gyvatę ir net neleisti jai prasižioti. Patikėti melu, kad Dievas kažką slepia nuo jų, buvo taip kvaila. Tai buvo tarsi spjūvis Dievui į veidą. Tam, kuris besąlygiškai mylėjo ir jau tada buvo atidavęs viską žmogui. Su vieninteliu tikslu, kad žmogus taip pat pamiltų savo Dievą.

Gal kiek nukrypsiu į šalį. Vienas žmogus visai neseniai manęs paklausė: ”Kodėl Dievas reikalauja, kad Jį tiek daug garbintų?” Šalia tų žodžių tarsi pasigirdo tos pačios gyvatės šnypštimas, atnešti abejones, nepasitikėjimą Dievu. Gal kiek grubiai parašiau. Tačiau pamąstykite: kiek laiko per dieną jūs prisimenate Dievą, aš jau nekalbu apie laiką, kada atidėję visus rūpesčius ir darbus nuoširdžiai gėritės Juo ir dėkojate Jam už savo gyvenimą, už tai, kad turite kuo kvėpuoti, mažiau ar daugiau pavalgyti. Labai šaunu jei prieš eidami miegoti bent prisimename, kad Jis yra ir derėtų Jam padėkoti, bet jei dieną nekaip klojosi, pamurmame su nuoskauda: “už ką turiu dėkoti?”. Kažin ar džiugina Dievo širdį velykinis “Aleliuja”, kai grįžę namo laužome Jo įsakymus? Gal tai aštroka, bet kada yra liaupsinami ir išaukštinami žmonės, kurie laužo Jo įsakymus - argi tai jau nėra prieštaravimas pačiam sau. Nesinori priekaištauti, man brangūs mūsų tautos žmonės, bet tai taip susišaukia su Jėzaus žodžiais pasakytais to meto religingiems žmonėms:

“Veidmainiai! Gerai apie jus pranašavo Izaijas (Izaijo pranašystė 29:13): “Ši tauta artinasi prie manęs savo lūpomis ir gerbia savo liežuviu, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, žmogiškus priesakus paversdami mokymu” (Mato 15:8,9) ir
“Palikdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių tradicijų- puodelių ir taurių plovimo, ir daug kitų panašių dalykų darote”. Ir Jis pridūrė:”Puikiai jūs paverčiate niekais Dievo įsakymą, kad tik išsaugotumėte savo tradicijas” (Morkaus 7:6,7).

Norėčiau pasakyti, kad tik iš tyros meilės, suvokiant, Dievo vertę gali kilti Dievui tikras garbinimas. Kai samarietė (Jono 4:19-26), paklausė Jėzaus kaip reikia garbinti Dievą, Jėzus atsakė, kad pats Dievas ieško tikrų garbintojų. Jeigu jau pats Dievas ieško garbintojų, manau, tai kalba apie jų stoką.

Bet grįžkim prie Moters ir Gyvatės. Pradžios knygos 3 skyriaus 6 eilutė - pati tragiškiausia žmonijos istorijoje. Moteris staiga pamato, kad „medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklūs akims ir, vieną suvalgius, galima įsigyti išminties“. Nuodėmės apgaulė ir slypi tame, kad pradžioje ji atrodo patraukliai, tačiau visada su savimi atsiveda mirtį. Sakoma, kad Moteris buvo apgauta, bet Adomas pasirinko sąmoningai sukilti prieš Dievą, sulaužydamas Jo įsakymą, netikėdamas Jo žodžiu - „tą dieną, kurią valgysi jo vaisių, tikrai mirsi“. Nežinia, kaip ten iš tiesų buvo. Bet pasirinkimo pasekmes mes visi patiriame savo kailiu.

Čia galime atsakyti į klausimą: „Kas gi toji pirmapradė nuodėmė“? Atsakymas paprastas: netikėjimas ir iš jo kilęs sukilimas. Sukilimas prieš teisėtą valdžią visada atveda į vergystę. Galima pateikti daugybę to pavyzdžių: paauglys sukilęs prieš teisėtą tėvų valią, išeina į gatvę ir turi paklūsti „gatvės įstatymams“. Visatoje nėra vakuumo. Visada atsiranda vienoki ar kitoki įstatymai: jei neišoriniai, tai vidiniai, kuriems tenka paklūsti.

Parengė Parengė Lina Garnytė

Sąžinė

3003 m. balandžio 1 d., penktadienis

- Aš tavimi nepatenkintas, - tarė demiurgas Šambambukli žmogui. – tu godus.
- Ny, la-abas, vėl nuo labo ryto! – pasipiktino žmogus. – Vėl kažkokie prisikabinėjimai! Kas dabar ne taip?
- Liepiau dalintis, - priminė demiurgas. - Broliškai. Kad niekam nuoskaudos nebūtų. O tu?
- O aš ką? – gūžtelėjo žmogus. – Pasaulis taip surėdytas, kad – Pasaulis taip surėdytas, kad vieniems gero tenka daug, o kitiems iki piktumo mažai. Tai normalu, tai pagal pasaulio tvarką. Jei būtum norėjęs, kad būtų kitaip, būtum viską padaręs kitaip, sugalvojęs kokį gudrų gėrybių perskirstymo mechanizmą.
- Aš jį sugalvojau, - linktelėjo demiurgas. – Ir netgi realizavau. Vadinasi sąžine.
- Na, tai nerimta, - numojo žmogus.

Demiurgas Šambambukli pritūpė ir pažvelgė žmogui į akis:
- Tu gi pats kadaise buvai vargšas. Pats savo kailiu patyrei, kas yra badas, šaltis ir nepriteklius. Negi viską užmiršai?
- Na, pamenu aš, - susiraukė žmogus.
- Ir ką tu man tada sakei? – toliau tardė demiurgas.
- Aš sakiau, - nenoriai ištarė žmogus, - kad lėšų stygius neleidžia man pilnai atsiskleisti mano dosnumui ir gailestingumui. Tu gi liepei mylėti savo artimą kaip pats save. O ne Tu gi liepei mylėti savo artimą kaip pats save. O ne daugiau, nei save! Ir jei teturiu tik suplyšusias kelnes, negaliu jų atiduoti artimui – juk tada jis bus su kelnėmis, o aš – be, ir gausis ne kas. Jei aš atiduosiu vienintelį papelijusį paplotėlį – artimas pavalgys, o aš liksiu alkanas, ir vėl gausis, kad aš mylėjau sau į nuostolį, labiau nei save, ne pagal tavo priesaką. Neteisybė! O tu tada žadėjai pagalvoti ir sutvarkyti šį klausimą...
- Ir sutvarkiau, - griežtai atkirto demiurgas. – Dabar naujų kelnių turi visą lagaminą, pilną bufetą visokių gardėsių ir milijoną banko sąskaitoje. Kas dabar tau trukdo dalintis su artimu?
- Taigi juk niekas nepasikeitė! – sušuko žmogus. – Teturiu vieną lagaminą kelnių, vieną bufetą gardėsių, o ir milijonas, kaip tasai paplotėlis – vienas vienintelis! Kaip galiu nuo savo vienintelio atplėšti ir svetimiems atiduoti?!
- Atsikalbinėjimai, atsikalbinėjimai, - susiraukė demiurgas.
- Na, o ką tu manei? – vyptelėjo žmogus. – Jei kažkada radau teisėtą pagrindą su nieku nesidalinti purvinu skuduru ir sausa pluta – tai negi dabar nesugalvosiu priežasties, kad sau pasilikčiau visą milijoną?

Tylos kalba
Susanos istorija
Pirmoji šeima, 1 d.
4-ojo etapo evoliucija
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Ar angelai turi valios laisvę?
Abraomo ankstyvasis gyvenimas
Apie Susaną ir Juozapą, skelbiant ištikimybę
A. Maceina. Nuo nihilizmo į Kristų...
Jonas Auksaburnis. Apie Susaną
Į komunizmą – atsisakant Dievo
Pasaulio ir krikščionybės ištakos
Patarimai ieškančiam Dievo
Demiurgai tveria pasaulį
Religiniai ištvirkavimai
Babelio bokšto data
Teologo košmaras
Mitologijos puslapis
Religijos skiltis
Vartiklis
Angelai