KAS NAUJO NAUJAJAME TESTAMENTE?

   

Kuo Naujasis Testamentas yra naujesnis už Senąjį? Nors abu yra Biblijos dalys, vienas iš jų akivaizdžiai pranoksta kitą (tačiau jokiais būdais nepaneigia).

“Jis sakė, peikdamas juos: "Štai ateina dienos, - sako Viešpats, - kai Aš su Izraelio namais ir Judo namais sudarysiu naują Sandorą. Ne tokią Sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmiau juos už rankos, norėdamas išvesti iš Egipto žemės. Jie neišsaugojo mano Sandoros, ir Aš juos apleidau, - sako Viešpats. - Štai kokia bus Sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais, praslinkus anoms dienoms, - sako Viešpats: - Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse, ir būsiu jų Dievas, ir jie bus mano tauta.

Ir nė vienas nebemokys savo artimo, nei savo brolio, sakydamas: 'Pažink Viešpatį!', nes visi mane pažins nuo mažiausio iki didžiausio.

Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu".

Sakydamas "naują Sandorą", Jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi. O kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks” (Hebrajams 8:8-13).

Pasižiūrėkime keletą naujovių, atsiradusių įsigaliojus Naujam dokumentui.

 1. Nauja sandora.

  Senoji sandora negalėjo dovanoti žmogui teisumo Dievo akivaizdoje, o naujoji gali. Senosios sandoros tarpininkas buvo Mozė. Pati sandora buvo užrašyta ant akmens plokščių ir buvo sąlygiška. Naujosios sandoros tarpininkas Jėzus, pati sandora – besąlygiška ir užrašyta žmonių širdyse. (Žr. Luko 22:20; Išėjimo 19; Jono 1:17; Galatams 3:19; Pakartoto įstatymo 28; Hebrajams 8:8; Išėjimo 32:15; Hebrajams 9:15; Jono 1:17; Hebrajams 8:9-11, 12:24; Mato 26:28)
 2. Naujas kūrinys

  2 Korintiečiams 5,17 “Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena - praėjo, štai visa tapo nauja”. Galatams 6,15 “Nes Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet naujas kūrinys”.
 3. Naujas žmogus

  Efeziečiams 4,24 “<…> ir apsirengti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume”. Kolosiečiams 3,10 “<…> nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pažinimu pagal atvaizdą To, kuris jį sukūrė”. Kristuje krikščionis turi teisumą ir yra naujas žmogus.
 4. Nauja auka už nuodėmę

  Dievas sumokėjo kainą (baudą) už mūsų nuodėmes. “Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas juo tikintis nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą” (žr. Jono 3:16). Kristui paaukojus save už mūsų nuodėmes Senojo Testamento gyvulių aukos ir atnašos nebeteko savo reikšmės. Kristaus auka buvo atlikta kartą ir visiems laikams. (Skaitykite Laišką Hebrajams)
 5. Nauja sistema

  Naujojo Testamento tikintysis nebėra po Senojo Testamento įstatymu (žr. Romiečiams 6:14, Galatams 3:24-25, 2 Korintiečiams 3:7, 11, 13).

  “<…> besikeičiant kunigystei, keičiasi ir įstatymas” (Hebrajams 7:12).
 6. Naujasis Vyriausias Kunigas

  Įsigalėjus naujajai sandorai tikinčiųjų Vyriausiuoju kunigu yra Jėzus Kristus (skaitykite Hebrajams 4:15-10:39).
 7. Naujas įsakymas

  Naujajame Testamente Jėzus kelia standartus dar aukščiau. Atsakomybė didėja. Jei Senajame Testamente pasakyta “Mylėk savo artimą kaip save patį”, tai Jėzus įsako mums mylėti vieniems kitus taip, kaip Jis mus pamilo.
 8. Nauja Dievo tauta

  Efeziečiams 3:6 “Pagonys yra bendrapaveldėtojai, priklauso vienam kūnui ir yra pažado dalininkai Kristuje per Evangeliją” 1 Petro 2:10 “Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta…” ST Dievo tauta – hebrajai; NT Dievo tauta – visi tikintys Jėzumi.
 9. Nauja visata

  “Štai Aš visa darau nauja…” NT yra Dievo pažadas apie naują dangų ir naują žemę.
 10. Naujoji Jeruzalė

  Apreiškimo 21,2 “Ir aš, Jonas, išvydau šventąjį miestą - naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo pasiruošusi kaip nuotaka, pasipuošusi savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį iš dangaus: "Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus Jo tauta, ir pats Dievas, jų Dievas, bus su jais”.
 11. Naujas akcentas

  ST buvo parašytas per maždaug 1000 metų. Pagrindinis jo akcentas – žydų tauta. NT buvo parašytas per mažiau nei 100 metų. Pagrindinis jo akcentas – Jėzus Kristus ir Bažnyčia.
 12. Naujas Dievo buvimas

  Pirmą kartą per visą žmonijos istoriją Dievas apsigyveno žmogaus kūne ir gyveno tarp savo kūrinių.
 13. Nauja Šventosios Dvasios buveinė

  Dievo Šventoji Dvasia Naujojo Testamento metu apsigyvena tuose, kurie yra išgelbėti.

Naujovių sąrašas yra žymiai ilgesnis – skaityk Bibliją ir sužinok!

Pagal ChristianAnswers.Net parengė Rūta Rušinskienė
 

Apie Velykas
Monoteizmas
Smyrno bažnyčios enciklika
Fokso kankinių knygą: Kruvinoji Meri
Apie Šv.Trejybės paieškas
Visų dienų apmąstymai
Jonas Auksaburnis. Apie Susaną
Augustinas. Apie Susaną ir Juozapą, skelbiant ištikimybę
Į komunizmą – atsisakant Dievo
Paslaptingas ugnies nusileidimas
Tikroji išvarymo priežastis
Abraomas nebuvo žydas?
Susanos istorija
Pasaulio sukūrimo puslapis
Mitologijos puslapis
Biblijos skiltis
Vartiklis