Vandens deive

Paulina Varnaitė. IliuzijaZidinys Jau baigia degti malkos þidinyje. Liko tik karðti pelenai, kartais prieblandoje dar suþiba þarija, paðoksta karðta kibirkðtis ir vël greitai gæsta.

Kamine suûkauja vëjas. Brakðteli grindys, lyg praëjo pro ðalá kaþkas nematomas, ir Klevo lapai paþyra nuo stalo gelsvi lapai. Ið kur jie? Tur bût vëjas prineðë. Ach taip, juk tai to klevo lapai, kuris stovi èia pat uþ lango sustingæs ir tylus, iðkëlæs ðakas á dangø, lyg meldþas, lyg praðo ko. Klevo lapai

O kaip liepsnojo klevas rudeny,- degë raudonais ir geltonais lapais, èëþëjo jie po kojom, pasakodami praeiviams romantiðkas istorijas, vëjas neðiojo ir þaidë jais.

Dykuma Viskas dabar atrodo taip tolima ir nerealu, uþ lango tik baltos pusnys ir pliki medþiai, amarilio þiedas ant palangës sakytum susikuklino pats savo iððûkio þiemai ir skaisèiai nuraudo. Þvakës liepsna krûptelëjo nuo skersvëjo, trinktelëjo laukujos durys, kaþkas atëjo, o gal iðëjoneatsisveikinæs...


Skaitiniai ir poezija
Finn Skarderud. Nerimas
V. Šmitas. Kaip mes kūrėme pasaulį
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
A. Beliajevas. Ar lengva būti vėžiu?
Hugo Loetscher. Uždanga po uždangos po uždangos
Pranciška Regina Liubertaitė. Dūžtantys miražai
Rezidento pamokslas nepažįstamiems ponams
Belsučlit: baltarusių šiuolaikinė literatūra
Joseph Hipster. Trauką atplėšti nuo pagreičio...
Kenas Nišidzakis. Miestas ir priemiestis
Šiuolaikinė jaunųjų arabų literatūra
Veronika Tutenko. Neo dekvatumas
Bitė Vilimaitė. Juoda Dėmelė
L. Devita. Atsižadėtos istorijos
Jonas Kuzmickis. Mano žodžiai --
Kai kurios nenaudingos pastabos
Algirdas Markevičius. Smėliadėžė
Vartiklis

 

Juosta