Kaip Vladimiras priėmė stačiatikybę

   

Kijevo Rusios pagonis kunigaikštis priėmė naują tikėjimą, atverdamas krikščionybei kelią į Ukrainos, Rusijos ir Gudijos tautas.

1988 m. krikščioniškas pasaulis šventė krikščionybės Rusijoje tūkstančio metų jubiliejų. Nors 988-ieji rusų krikščionims tikrai buvo reikšmingiausi metai, netikslu apibūdinti juos kaip krikščionybės pradžios Rusijoje metus. Iš tikrųjų krikščionybė Rusią prasiskverbė dar 10 a. pradžioje, kai senajame Kijevo mieste buvo pastatyta bent viena bažnyčia. 10 a. 6-ajame dešimtmetyje pasikrikštijo Olga, Vladimiro senelė. Ji germanų karalių Otą prašė atsiųsti į jos šalį misionierių, bet tikriausiai jiems nelabai sekėsi.

Olgos anūkas Vladimiras praktikavo senąją religiją. Jis pastatė nemažai pagoniškų šventyklų ir garsėjo savo žiaurumu ir klasta. Vladimiras turėjo 800 sugulovių ir kelias žmonas, o kai nekariavo, laiką leido medžiodamas ir puotaudamas. Vargu ar jis atrodė panašus į asmenį, skirtą išplatinti krikščionybę tarp rytų slavų.

Bažnyčios pirkimas

Vladimiras tikriausiai norėjo viena religija suvienyti tautą, taigi apie 988 m. jis išsiuntinėjo agentus ištirti didesniųjų religijų. Koks buvo pasirinkimas? Islamas, judaizmas, katalikiška Vakarų Europos krikščionybė ir ortodoksinė Rytų Europos krikščionybė (nors oficialus skilimas tarp krikščionių ortodoksų ir katalikų dar nebuvo įvykęs).

Vladimiro krikščionybės pasirinkimo istorija iš dalies yra legenda, iš dalies faktas. Anot tradicijos, Vladimirui nepatiko dietiniai islamo ir judaizmo apribojimai. Katalikų krikščionybė buvo tinkama, bet didžiajam kunigaikščiui paliko įspūdį įspūdingos pamaldos, kurias jo ambasadoriai apsakė matę didžiojoje Hagia Sophia katedroje Konstantinopolyje: „Mes nežinojome, ar esame danguje, ar žemėje, nes, žinoma, niekur žemėje nėra tokio spindesio ir grožio. Negalime tau to apsakyti. Tik žinome, kad Dievas ten gyvena tarp žmonių ir kad jų pamaldos pranoksta visų kitų vietų šlovinimą. Negalime pamiršti to grožio.“

Taigi Vladimiras pasirinko ortodoksiją dėl jos gražaus šlovinimo. Vladimiro pasirinktas religijos pavadinimas iš tiesų buvo pravoslavija, žodis, reiškiąs „tikrą šlovinimą“ arba „teisingą šlovę“. Ortodoksija buvo ir galingiausios, turtingiausios ir civilizuočiausios Vladimiras sutinka Aną Rusios kaimyninės tautos, Bizantijos imperijos, religija. Ir jei Vladimirui padarė įspūdį ortodoksijos grožis, jį paveikė ir kitoks grožis: Ana, Bizantijos imperatorių Bazilijaus II ir Konstantino VIII sesuo; šie pasiūlė ją Vladimirui kaip nuotaką su sąlyga, kad jis pasikrikštys.

988 m. Vladimiras buvo pakrikštytas. 989 m. jis vedė Aną. Nė vienas tas veiksmas nebuvo ženklas, kad jis nusilenkia Bizantijos imperijos valdžiai – religinei ar politinei. Nors ir priėmusi Bizantijos religiją, Rusios Bažnyčia visada buvo nepriklausoma.

Reikšminga Bažnyčios istorijai tai, kad Vladimiras tada liepė visiems Kijevo gyventojams ateiti prie Dniepro krikštytis, kitaip jie bus laikomi karalystės priešais. Tai nereiškia, kad slavų tauta žaibiškai tapo krikščioniška visuomene. Bet padedant vienuoliams, kurie visada buvo pagrindinė Rytų ortodoksų krikščionybės jėga, naujoji religija ėmė daryti juntamą įtaką.

Kai dėl paties Vladimiro, jo gyvenimo stilius buvo aiškiai paveiktas. Vedęs Aną, jis atsisakė penkių ankstesnių žmonų. Jis ne tik statė bažnyčias, bet ir griovė stabus, panaikino mirties bausmę, globojo vargšus, kūrė mokyklas ir sugebėjo gyventi taikoje su kaimyninėmis tautomis. Mirties patale visus savo turtus atidavė vargšams.

Po kelių amžių, kai nebe Kijevas, o Maskva buvo Rusios sostinė, rusų ortodoksija tapo tokia jėga, kad Maskva save laikė Trečiąja Roma, nauja krikščioniškos imperijos sostine. Vladimiras to nenuspėjo, bet priimdamas krikščionybę jis tiesė kelią Rusijos respublikai, kuri vieno rašytojo apibūdinta kaip esanti „tarp ‘krikščioniškiausių‘ pasaulio tautų – šalis su turtinga ilgaamže Bažnyčių ir vienuolynų istorija, daugybės gerbiamų šventųjų ir kankinių šaltinis su saugojamu ir gausiu bažnytinės muzikos, ikonografijos ir dvasinės literatūros palikimu“.

Vis dėlto Rusijos ortodoksų Bažnyčia tapo taip artimai susijusi su cariniais režimais, kad 1917 m. bolševikų revoliucijai buvo kaip ir nepasiruošusi. Bažnyčia didžiai nukentėjo, bet tebegyvuoja. Istorija Bažnyčios, kurios šaknys siekia kunigaikščio Vladimiro laikus, nesibaigė.

Apie Bibliją trumpai drūtai...

 1. Kiek knygų yra Biblijoje?
  Biblija sudaryta iš 66 knygų. Ji padalinta į dvi dalis – Senąjį Testamentą ir Naująjį Testamentą.
 2. Kiek knygų yra Senajame Testamente?
  Senajame Testamente yra 39 knygos.
 3. Kiek knygų yra Naujajame Testamente?
  Naujajame Testamente yra 27 knygos.
 4. Ką reiškia žodis "testamentas"?
  Testamentas – tai "sandora" arba "kontraktas".
 5. Kas užrašė Bibliją?
  Bibliją užrašė 40 Šventosios Dvasios įkvėptų autorių. Tai buvo "įvairaus plauko" žmonės: piemenys, ūkininkai, palapinių gamintojai, gydytojai, žvejai, kunigai, filosofai ir karaliai. Nežiūrint autorių profesijų, amžiaus bei laikmečių skirtumo,Biblija yra vientisa ir išsami knyga.
 6. Kuris iš autorių parašė daugiausia Senojo Testamento knygų?
  Mozė. Jis parašė pirmas penkias Biblijos knygas – Penkiaknygę, kuri laikoma Biblijos pamatu.
 7. Kuris autorius užrašė daugiausiai Naujojo Testamento knygų?
  Apaštalas Paulius. Jis parašė 14 knygų – t. y. daugiau nei pusę NT.
 8. Kada buvo parašyta Biblija?
  Ji buvo parašyta maždaug 1 500 metų laikotarpyje: nuo 1450 m. pr.Kr. (Mozės laikai) iki maždaug 100 m. po Kr. (po Kristaus mirties ir prisikėlimo).
 9. Kuri knyga Senajame Testamente yra pati seniausia?
  Daugelis mokslininkų sutinka, jog seniausia Biblijos knyga yra Jobo knyga, užrašyta nežinomo izraelitų autoriaus maždaug 1500 m. pr. Kr.

  Kiti teigia, jog Penkiaknygė yra senesnė. Šios prielaidos šalininkai mano, jog Penkiaknygė buvo užrašyta tarp 1446-1406 m. pr. Kr.

 10. Kuri Senojo Testamento knyga yra pati jauniausia?
  Malachijo knyga, užrašyta maždaug 400 m. pr. Kr.
 11. Kuri Naujojo Testamento knyga yra pati seniausia?
  Veikiausiai Jokūbo laiškas, užrašytas apie 45 mūsų eros metus.
 12. Kuri Naujojo Testamento knyga yra pati jauniausia?
  Apreiškimo knyga, užrašyta apie 95 mūsų eros metus.
 13. Kokiomis kalbomis buvo rašyta Biblija?
  Trimis kalbomis: hebrajų, aramėjų ir graikų.
 14. Kada Biblija buvo kanonizuota?
  Visas Naujasis Testamentas, kokį mes šiandien ir turime, buvo kanonizuotas 375 m. O Senasis Testamentas Testamentas buvo kanonizuotas dar anksčiau – dar iki Kristaus atėjimo.
 15. Ką reiškia žodis "kanonas"?
  Žodis "kanonas" yra išvestinis žodis iš graikų kalbos žodžio "Kanon", reiškiančio matavimo lazdelę. Taigi "kanonizuoti" Bibliją reiškė nustatyti tam tikrus matavimo arba dieviškos inspiracijos ir autoriteto standartus. Apie tao paskaitykite daugiau...

  Taip šis 66 knygų bei laiškų rinkinys, kurį pripažino ir patvirtino apaštalai bei ankstyvosios Bažnyčios lyderiai, tapo krikščioniško tikėjimo pamatu. Ji yra standartas, į kurį lygiuojasi visų laikų krikščionys.

 16. Kada Biblija buvo pirmą kartą išversta į anglų kalbą?
  1382 m. į anglų kalbą Bibliją išvertė Džonas Viklifas.
  Taip pat skaitykite apie Biblijos vertimus į lietuvių kalbą.
 17. Kada Biblija buvo pirmą kartą atspausdinta?
  1454 m. Bibliją primą kartą atspausdino Johanas Gutenbergas. Biblija buvo pirmoji atspausdinta knyga.
 18. Kuri Biblijos knyga yra pati ilgiausia?
  Psalmių knyga.
 19. Kuri Biblijos knyga yra pati trumpiausia?
  2 Jono laiškas.
 20. Kuris skyrius Biblijoje yra pats ilgiausias?
  119 psalmė.
 21. Kuris skyrius Biblijoje yra pats trumpiausiais?
  117 psalmė.
 22. Kuri eilutė Biblijoje yra pati ilgiausia?
  Esteros 8:9
 23. Kuri eilutė Biblijoje yra pati trumpiausia?
  Jono 11:35.
 24. Kuri knyga Biblijoje nemini žodžio "Dievas"?
  Esteros.
 25. Kas buvo pats seniausias žmogus?
  Matūzalis. Jis išgyveno 969 metus (žr. Pradžios 5:27).
 26. Kurie du vyrai, minimi Biblijoje, nemirė, bet buvo paimti į dangų?
  Enochas, kuris vaikščiojo su Dievu ir jo staiga nebeliko (žr. Pradžios 5:22-24). Elijas, kuris buvo sūkuriu paimtas į dangų (žr. 2 Karalių 2:11).
 27. Kuris žmogus, anot Biblijos, buvo pats romiausias žmogus žemėje (neskaitant Jėzaus)?
  Mozė (žr. Skaičių 12:3).
 28. Koks naminis gyvūnas neminimas Biblijoje?
  Katė.
 29. Į kiek kalbų yra išversta Biblija?
  Į 2 018 kalbų, neskaitant nepilnų vertimų bei vertimų, įrašytų garsajuostėse. Biblija išversta į tikrai daug kalbų, palyginus su Šekspyro kūriniais (versti tik į 50 kalbų).
 30. Ar Biblija vis dar yra bestseleris?
  Neabejotinai.

  Parengė Rūta Rušinskienė  

Bažnyčios paėmimas
Rožančiaus istorija
Ar Žemė yra plokščia?
Juodoji mergelė Marija
Smyrno bažnyčios enciklika
Abraomo ankstyvasis gyvenimas
Jonas Auksaburnis. Apie Susaną
Mozė: Egipto princas (Išėjimo knyga)
Ar išliks religijos susitikus su ateiviais?
Abelaras. Prieštaravimas neišmanančiam dialektikos
Augustinas. Apie Susaną ir Juozapą, skelbiant ištikimybę
Kodėl žydai Kristaus nepripažįsta mesiju?
Benediktas ir jo Regula
Babelio bokšto data
Nikėjos susirinkimas
Raselo arbatinukas
Monoteizmas
Pasaulio sukūrimo puslapis
Mitologijos puslapis
Biblijos skiltis
Vartiklis